Zakat hasil pertanian

Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka zakatnya 10% apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. selanjutnya tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Zakat ini dikeluarkan setiap kali panen dan telah sampai nisab, tanpa menunggu (haul). Adapun Orang Yang Berhak Menerima Zakat Sebagai BerikutĀ :Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.